Քէշիշեան Մ. Վ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Զմմառի վանքի Մատենադարանին: Վիեննա 1964, էջ 812:

Gewicht1,85 kg
Größe30 × 21 × 4 cm