Պօհճալեան Հ. Ա., Այգաբացին: Վիեննա 1986, էջ 83:

Gewicht 0,13 kg
Größe 20 × 13,5 × 0,7 cm