Ոսկեան Հ. Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց որ ի Հանդէս Ամսօրեայ: Վիեննա 1976, էջ 478:

Gewicht2,58 kg
Größe30 × 21 × 2,5 cm