Քօսեան Հ. Ց., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Արծնեան վարժարանի ի Կարին եւ Կարնոյ գիւղերու: Վիեննա 1964, էջ 131:

Weight0,36 kg
Dimensions31 × 22 × 0,7 cm