Սեթեան Եպս. Ն., Վարդապետութիւն Հայրապետաց Հայոց: 1994, էջ 930: