Պօհճալեան Հ. Ա., Քրիստոնեայ Աշխարհահայեացք եւ նոր սերունդ: Վիեննա 1991, էջ 50:

Weight 0,08 kg
Dimensions 20 × 13,5 × 0,5 cm