Customer matched zone "Austria"
“Տան Դ., Արեւելեան Յայք ի Պուքովինա: Թրգմ. Գալեմքեարեան Հ. Գ.” has been added to your cart. View cart
In stock

Պետրովիչ Վրդ. Գ., Հայ Եկեղեցին Լեհաստանի մէջ (1350-1624)

12,10 

Պետրովիչ Վրդ. Գ., Հայ Եկեղեցին Լեհաստանի մէջ (1350-1624): Վիեննա 1980, էջ 303 (Ազգ. Մատ. թիւ 222):

Պետրովիչ Վրդ. Գ., Հայ Եկեղեցին Լեհաստանի մէջ (1350-1624): Վիեննա 1980, էջ 303 (Ազգ. Մատ. թիւ 222):

Weight 0,26 kg
Dimensions 19,5 × 12 × 1,5 cm