Ոսկեան Հ. Հ., Ցուցակ Ձեռագրած որ ի Հանդէս Ամսօրեայ: 1976, էջ 478: