Յովնանեան Հ. Ղ., Միջնադարեան ազգային տաղաչափութիւն ռամկախառն: Էջ Ը +1-48 եւ Ակինեան Հ. Ն., Յովնաթան Նաշաղ եւ Նաշաղ Յովնաթանեանք եւ իրենց բանաստեղծական եւ նկարչական աշխատութիւնք: Վիեննա 1911, էջ 117+49 (Ազգ. Մատ. թիւ 65):

Weight0,12 kg
Dimensions20 × 13 × 0,5 cm