Customer matched zone "Austria"
“Տաշեան Հ. Յ., «Վարդապետութիւն առաքելոց» անվաւերական կանոնաց մատեանը: Թուղթ Յակոբայ առ Կոդրատոս եւ Կանոնք Թադդէի” has been added to your cart. View cart
In stock

Թորգոմեան Վ., Երեմիա Չէլէպիի Քէօմիւրճեան Ստանպօլոյ պատմութիւն Հտր. Գ.

13,20 

Թորգոմեան Վ., Երեմիա Չէլէպիի Քէօմիւրճեան Ստանպօլոյ պատմութիւն Հտր. Գ: Վիեննա 1938, էջ 194+ԻԸ (Ազգ. Մատ. թիւ 144):

Թորգոմեան Վ., Երեմիա Չէլէպիի Քէօմիւրճեան Ստանպօլոյ պատմութիւն Հտր. Գ: Վիեննա 1938, էջ 194+ԻԸ (Ազգ. Մատ. թիւ 144):

Weight 0,34 kg
Dimensions 20 × 13 × 1,6 cm