Customer matched zone "Austria"
“Տաշեան Հ. Յ., Ուսումնասիրութիւնք հայերէն փոխառեալ բառից Ա.՝ Հիւպշման Հ., սեմական փողաարեալ բառեր հին հայերէնի մէջ: Բ.՝ Բրոքէլման Կ.,Յունական փոխարեալ բառեր հայերէնի մէջ: Գ.՝ Հիւպշման Հ.,Հայկական Յատուկ անուանք” has been added to your cart. View cart
In stock

Անասեան Յ. Ս., Թուրքական Ֆութուվվաթը եւ հայերը

11,00 

Անասեան Յ. Ս., Թուրքական Ֆութուվվաթը եւ հայերը: Վիեննա 1985, էջ 128 (Ազգ. Մատ. թիւ 228):

Անասեան Յ. Ս., Թուրքական Ֆութուվվաթը եւ հայերը: Վիեննա 1985, էջ 128 (Ազգ. Մատ. թիւ 228):

Weight 0,14 kg
Dimensions 19 × 12 × 0,7 cm