Customer matched zone "Austria"
“Քօսեան Հ. Յ., Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտր. Բ. Զմիւռնիոյ վիճակին գլխաւոր քաղաքներն եւ Հայք” has been added to your cart. View cart
In stock

Ակինեան Հ. Ն., Բաղեշի Դպրոցը 1500-1704.Նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ Պատմութեան եւ Մատենավն գրութեան

24,20 

Ակինեան Հ. Ն., Բաղեշի Դպրոցը 1500-1704.Նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ Պատմութեան եւ Մատենավն գրութեան: Վիեննա 1952, էջ 390+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 172):

Ակինեան Հ. Ն., Բաղեշի Դպրոցը 1500-1704.Նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ Պատմութեան եւ Մատենավն գրութեան: Վիեննա 1952, էջ 390+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 172):

Weight 0,31 kg
Dimensions 20 × 13 × 1,8 cm