Տաշեան Հ. Ց., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատեպադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա: Վիեննա 1895, էջ 1164+XVII+277+ԿԴ 5 լուսատիպ եւ 2 գունատիպ տախտակներով:

Weight3,97 kg
Dimensions32 × 24 × 5,5 cm