Տաշեան Հ. Յ., Մատենական մանր ուսումնասիրութիւնք Հտր. Ա. Ա-Զ. Մեմեսիոս, Պրոկղ. Դիադողոս, Խոսրովիկ, Գիրք Հերձուածոց,Պրոկղ եւ Սեկունդոս: 1895 էջ 296+ԺԲ (Ազգ. Մատ. թիւ 16):

Weight0,28 kg
Dimensions20 × 13 × 1,5 cm