Սեքուլեան Հ. Օ., Ցուցակ հայերէն Ձեռագրած Մխիթարեան Մատենադարանին ի Վիեննա: 1983, էջ 1216+Ը: