Պօհճալեան Հ. Ա., Առձեռն Բառարան Հայ-Տաճկ: 1974, էջ 575: