Պօհճալեան Հ. Ա., Առձեռն Բառարան Հայ-Հայ: 1974, էջ 575: