Customer matched zone "Austria"
“Տէր-Պօղոսեան Հ.Պ. Եւ Հէպոյեան Հ. Գ. Օթթօ Հաբսբուրկ, Մխիթար Յուշարձան” has been added to your cart. View cart
In stock

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիրի եւ Տրապիզոնի վանքերը

16,50 

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիրի եւ Տրապիզոնի վանքերը: Վիեննա 1962, էջ 282 (Ազգ. Մատ. թիւ 193):

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիրի եւ Տրապիզոնի վանքերը: Վիեննա 1962, էջ 282 (Ազգ. Մատ. թիւ 193):

Weight 0,33 kg
Dimensions 20 × 13 × 1,3 cm