Մեսրոպ Հայունի, Նիւթեր Հայկական Մատենադարաններու պատմութեան համար: Պէյրութ 1996, էջ 264: