Աճառեան Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Սանասարեան վարժարանի ի Կարին: Վիեննա 1900, էջ 37+14:

Weight0,16 kg
Dimensions32 × 24 × 0,3 cm