Աճառեան Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Թեհրանի: Վիեննա 1936, էջ 17+Զ:

Weight0,08 kg
Dimensions30 × 21 × 0,2 cm