Contacts

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստան

Wiener Mechitharisten-Kloster

Mechitaristengasse 4
AT-1070 Wien (Austria)

Tél.: +43 (01) 523 64 17
Fax: +43 (01) 523 64 17  106 (Գործակալութիւն – Հայր Նարեկ)
Fax: +43 (01) 523 64 17  111 (Վանք)

webseite : www.mechitharisten.org

E-mail: mechitaristen.wien@gmail.com (Վանք)

________klosterlikoer.mechitharine@gmail.com ( Մխիթարին)


Տատուրեան, Հ. Նարեկ-Գէորգ Վրդ. (Տեղապահ եւ Գործակալ)
Mobile: + 43 (0) 676 637 20 73
E-mail: pnarek@gmx.net

Գոճանեան, Հ. Պօղոս Վրդ. (Խմբագիր բանասիրական տարեգիրքի “Handes Amsorya”)
Tél.: + 43 (01) 523 64 17  102
E-mail: p.kodjanian@hotmail.com

Պայեան, Հ. Սիմոն Վրդ. (Գրադարանապետ & Դիւանապետ)
Mobile: +43 (0) 676 677 09 96
E-mail: p.simon.bayan@hotmail.com

Յովակիմեան, Հ. Վահան Վրդ. (Հոգեւոր Հովիւ)
Mobile: +43 (0) 680 330 27 57
E-mail: vahanhov58@hotmail.com