Պօհճալեան Հ. Ա., Քրիստոնեայ Աշխարհահայեացք եւ նոր սերունդ: Վիեննա 1991, էջ 50:

Gewicht0,08 kg
Größe20 × 13,5 × 0,5 cm