Պօհճալեան Հ. Ա., Երիտասարդը Կեանքի դիմաց: Վիեննա 1991, էջ 56:

Gewicht0,09 kg
Größe20 × 13,5 × 0,5 cm