Պօհճալեան Հ. Ա., Ակնարկ մը Հայ Նկարչութեան վրայ: 1989, էջ 232: