Հէպոյեան Հ. Գ., Նոր Քերականութիւն գրաբարի, Ա. Տարի: 1976 էջ, 112: