Աճառեան Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Բայազէդի: Վիեննա 1924, էջ 61+20:

Gewicht0,19 kg
Größe32 × 24 × 0,3 cm