Աճառեան Հ., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Թաւրիզի: Վիեննա 1910, էջ 155+32:

Gewicht0,41 kg
Größe32 × 24 × 0,7 cm