In stock

Ակինեան Հ. Ն., Տաղասացներ եւ տաղեր: Ներսէս Շնորհալի,Վարդան Վ. Բարձրբերդցի-Կիլիկէցի, Թորոս Մշեցի, Մաղաքիա Դերջանեցի, Թաթէոս Վ. Կողոնիացի, Թոխաթեցի եւ Թադէոս Երէց Սեբաստիացի, Սադաղայ Երէց Ոստացի,Սսեփանոս Ձիք Ջուղայեցի,Բուզայեան Հ. Յակոբ, Երզնկացի Յովհաննէս Իշխան, Յովհաննէս Վ.

16,50 

Ակինեան Հ. Ն., Տաղասացներ եւ տաղեր: Ներսէս Շնորհալի,Վարդան Վ. Բարձրբերդցի-Կիլիկէցի, Թորոս Մշեցի,Մաղաքիա Դերջանեցի,Թաթէոս Վ. Կողոնիացի ,Թոխաթեցի եւ Թադէոս Երէց Սեբաստիացի,Սադաղայ Երէց Ոստացի,Սսեփանոս Ձիք Ջուղայեցի,Բուզայեան Հ. Յակոբ, Երզնկացի Յովհաննէս Իշխան, Յովհաննէս Վ.: Վիեննա 1968, էջ 292+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 205):

Ակինեան Հ. Ն., Տաղասացներ եւ տաղեր: Ներսէս Շնորհալի,Վարդան Վ. Բարձրբերդցի-Կիլիկէցի, Թորոս Մշեցի,Մաղաքիա Դերջանեցի,Թաթէոս Վ. Կողոնիացի ,Թոխաթեցի եւ Թադէոս Երէց Սեբաստիացի,Սադաղայ Երէց Ոստացի,Սսեփանոս Ձիք Ջուղայեցի,Բուզայեան Հ. Յակոբ, Երզնկացի Յովհաննէս Իշխան, Յովհաննէս Վ.: Վիեննա 1968, էջ 292+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 205):

Gewicht 0,23 kg
Größe 20 × 13 × 0,4 cm