Ակինեան Հ. Ն., Մովսէս Գ. Տատեւացի Կաթողիկոս Հայոց յէջմիածին եւ իւր ժամանակը(1577-1633): Նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ պատմութեան: Վիեննա 1935, էջ 450 (Ազգ. Մատ. թիւ 139):

Gewicht0,44 kg
Größe20 × 13 × 2 cm